تیم فنی

  • دکتر هشام فیلی: هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست آزمایشگاه پردازش متن و زبان طبیعی، مدیر پروژه
  • محسن عرب سرخی: پژوهشگر، هیئت علمی دانشگاه ازاد، مدیر عامل شرکت ویرا افزار آدان، مدیر فنی پروژه
  • مرتضی منتظری: پژوهشگر، دانشجوی دکتری، برنامه نویس
  • حکیمه فدایی: پژوهشگر، دانشجوی دکتری
  • حسام حداد: پژوهشگر، دانشجوی کارشناسی ارشد