تیم فنی

 • هادی مرادی: طراح ایده و مدیریت

 • حمیدرضا پوراعتماد: مشاور و حمایت تست و اجرا

 • پگاه سلیمان

 • آیدا خزاعی

 • بیژن مهر علی زاده

 • شهاب نیکخو

 • رسول تابان

 • ملیکا مقدس

 • علی مومن ثانی

 • پریسا ساعت

 • فرید انجیدنی

 • اطهر محمودی نژاد

 • آرش میرفندرسکی