تیم فنی

  • مدیر پروژه: دکتر مجید نیلی

  • اعضای تیم طراحی و اجرا:
    • دکتر منوچهر مرادی

    • محمدرضا فرحناک

    • مصطفی درفشیان مرام