تیم فنی

  • آقای دکتر رامتین خسروی

  • آقای دکتر احسان خامس‌پناه

  • احسان حاجی یاسینی

  • آروین ذاکریان

  • امیرحسین صیحانی