تیم فنی

  • دکتر سیدفرشید چینی (عضو هیئت علمی دانشگاه – سرپرست تیم)

  • کسری شمس رفیعی (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو تیم)

  • پرهام هاشمی‌آذر (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو تیم)

  • احسان جوادی (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو تیم)

  • اشکان ایران‌نژاد (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو تیم)