تیم فنی

  • دکتر سیدفرشید چینی (عضو هیئت علمی دانشگاه – سرپرست تیم)

  • محمد انتظاری (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو تیم)

  • شهره ارجمندی (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو تیم)

  • نیما حق شناس (دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک – عضو تیم)

  • میلاد ژاله رفعتی (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو تیم)

  • ابوالفضل شعیب (کارشناسی مهندسی مکانیک – عضو تیم)