تیم فنی

  • دکتر کارن ابری نیا، استاد راهنما و رئیس هیات مدیره شرکت

  • دکتر امین جباری، فارغ التحصیل دوره دکتری، مدیر عامل

  • امیرحسین ابری نیا، مارکتینگ
  • امیر دهقان، مهندس فنی