تیم فنی

دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی