تیم فنی

  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی، حسین والایی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی