تیم فنی

  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی
  • بابک گرامی شیرازی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی