تیم فنی

  • محمدجواد باریکبین
  • رامین طوسی
  • دکتر محمدعلی اخایی