تیم فنی

  • وحید شاه­منصور
  • محمد ابراهیمی
  • ذکیه نوبخت

(آزمایشگاه شبکه های مخابراتی)