توضیحات بیشتر

الکتروانسفالوگرام یا EEG وسيله اي الکترونيکي است که با استفاده از الکترودهایي که بر روي سطح پوست جمجمه قرار مي گيرد، توانایي ثبت فعاليت هاي مغزي را دارد. سيستم هاي الکتروانسفالوگرام نيک تک با بهره گيري از پيشرفته ترین روش هاي اندازه گيري زیستي، وسيله اي مناسب براي استفاده در محيط هاي آزمایشگاهي تحقيقاتي پيشرفته است. در این سيستم – قابليت اندازه گيري امپدانس الکترودها، به کاربر در نصب صحيح الکترودها کمک شایاني مي نماید.

از دیگر ویژگي هاي ممتاز سيستم الکتروانسفالوگرام نيک تک امکان ذخيره سازي ورودي دیجيتال به صورت همزمان با سيگنال هاي EEG به منظور پياده سازي آزمایش هاي مورد نظر پژوهشگران مي باشد. همچنين خروجي هاي دیجيتال این سيستم امکان ایجاد تحریک هاي مختلف را در آزمایش مقدور مي سازد.

هرچند این دستگاه براي ثبت فعاليت هاي مغزي طراحي شده است اما با اتصال الکترود مناسب به آن، دیگر سيگنال هاي زیستي همچون ECG، EMG و … قابل اندازه گيري و ثبت است.