توضیحات بیشتر

با استفاده از این سيستم امکان راه اندازي سيستم آزمایشگاهي علوم شناختي و انجام آزمایش هاي پارادایم کنترل امکان پذیر مي باشد. در این سيستم با استفاده از الکترودهاي خاصي که مستقيماً در مغز حيوانات قرار مي گيرد، امکان ثبت فعاليت هاي نروني (اسپایک و یا پتانسيل حوزه هاي محلي) قابل قرائت و ذخيره سازي است. سيستم ثبت الکتروفيزیولوژي نيک تک شامل قسمت هاي پيش تقویت کننده، کاندیشنر و مبدل آنالوگ به دیجيتال است که به منظور استفاده در محيط هاي آزمایشگاهي و تحقيقاتي طراحي شده است. این سيستم با استفاده از ورودي هاي دیجيتال سنکرون با داده هاي آنالوگ امکان اجراي پارادایم کنترل را در آزمایش هاي پيچيده ممکن مي سازد. همچنين این سيستم به صورت سفارشي امکان تحریک الکتریکي و اندازه گيري امپدانس الکترودها را دارد.