توضیحات بیشتر

تولید نیمه هادی های مورد مصرف در صنایع الکترونیک به صورت ترکیب این فلز که مهمترین آن نیترید گالیم (GaN) است