توضیحات بیشتر

مغزینه کلینیک شامل مجموعه ای از تکالیف شناختی است که در کلینیک ها و مراکز توانبخشی شناختی قابل استفاده است. از مزایای این سیستم امکان طراحی آزمون های مختلف برای ارزیابی اولیه و طراحی برنامه توانبخشی است.  همچنین این سیستم  امکان گرفتن آمار تفضیلی و مقایسه ای بین کاربران مختلف را فراهم کرده تا بتوان هر فرد را نسبت به جامعه هدف مورد بررسی قرار داد. درمانگران میتوانند دسترسی به اطلاعات مراجعین مربوط به خود را داشته و پیشرفت آنها در طول زمان را بررسی نمایند.

کاربرد این محصول در کلینیکها شامل استفاده در توانبخشی شناختی، بیش فعالی، اتیسم، توانایی یادگیری و مشکل فراموشی می باشد.