توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی:Economical
  • تعیین شینه استاتور ژنراتور یا موتور با خطای فاز به زمین با مقاومت کم