توضیحات بیشتر

این محصول حاصل پروژه دکتری امین جباری به راهنمایی دکتر ابری نیا در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران می باشد.

همچنین منجر به ثبت شرکت اسپین آف دانشگاه تهران به نام  آیهان چاپگر فلز شده است.