توضیحات بیشتر

دستگاه الکتروشوک خودکار (AED)، یک دستگاه الکترونیکی قابل حمل است که می تواند آریتمیهای قلبی خطرناک که موجب مرگ می شود را تشخیص داده و در صورت لزوم (مانند ایست ناگهانی قلب یا آریتمی کشنده که قلب به طور ناگهانی و غیرمنتظره از ادامه تپش موثر باز می‏ماند که باعث اختلال در روند خون رسانی به مغز و اندام‏های حیاتی خواهد شد) با اعمال شوك الکتریکی مناسب موجب از سر گیري ریتم طبیعی قلب شود.