توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی:Economical
  • پیاده‌سازی قابلیت های RTU مبتنی بر سطح 3پروتوکل DNP3