توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی:Professional
  • رله منحصر به فرد برای تخمین پارامترهای مدل حرارتی ترانسفورماتور مبتنی بر روش یادگیری ماشین، تعیین زمان رسیدن به حد خروج ترانسفورماتور و حذف بار هوشمند