توضیحات بیشتر

  • Economical
  • اندازه گیری ولتاژ، جریان، انرژی (چهارتعرفه دو طرفه) و غیره با حداکثر خطای 0.2% و کلیه قابلیت های مورد نیاز در میترهای هوشمند