توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی: Full function
  • فازیابی بر اساس روش جدید مبتنی بر PMU، تعیین گروه برداری ترانسفورماتور توزیع