توضیحات بیشتر

سامانه Soft 20 یک سامانه موج میلیمترى سنجش از دور رادارى براى آشکارسازى و شناسایى عوامل تروریستى حامل مواد منفجره پنهان شده یا کمربند هاى انفجارى، در فاصله دور از حامل (20متر) است.

هسته این سامانه بر مبناى رادار FMCW در فرکانس 24 گیگاهرتز است. با توجه به مشخصه پلاریمتریک جسم تحت تست امکان شناسایى خطر کمربند انتحارى و یا اسلحه وجود دارد. یک آنتن فرستنده و دو آنتن گیرنده با پلاریزاسیون متقاطع وظیفه ارسال و دریافت موج را بر عهده دارند. شکل زیر معمارى رادار در حالت تک کاناله را نشان مى دهد.

سامانهSoft20 در فرکانس 24GHz  که در آزمایشگاه تحقیقاتى تائید نمونه آنتن دانشگاه تهران، تست و مورد تایید قرار گرفته است.