توضیحات بیشتر

سامانه نرم‌­افزاري نتبان راه حلی جامع، بهینه و منعطف جهت تحلیل، پایش و جرم‌شناسی ترافیک شبکه­‌هاي رایانه­اي است. تولید این سامانه از سال 94 با هدف بررسی کوچکترین فعالیت­‌هاي انجام شده در شبکه تولید شده و راه حلی مناسب براي مدیران شبکه با هدف شفاف­‌سازي و مدیریت ترافیک است. این سامانه با گزارش‌­گیري از تمامی بسته‌­هاي عبوري در نقاط خروجی شبکه سازمان و ذخیره سازي بهینه آن­ها، کوچکترین فعالی‌ت­ها را شفاف­سازي و قابل بررسی نموده است.

این سامانه گزارش جامعی از تمامی ترافیک شبکه استخراج نموده و از قابلیت رفتارشناسی و استخراج الگوهاي متفاوت برخوردار بوده که از جمله آن­‌ها می‌­توان به استخراج الگوهاي رفتاري منظم نظیر ارتباط بات­‌ها در یک شبکه و تشخیص کانال­‌هاي دسترسی غیرمجاز در بستر سرورهاي سازمان اشاره نمود.