بازار

مراکز و طرحهای صنعتی، و پژوهشی (پزشکی، صنایع خودرو، مخابرات، سایر صنایع، و غیره)