بازار

  • شرکت های توزیع، برق منطقه ای، نیروگاه ها، صنایع (از کارگاه های کوچک تا صنایع سنگین) با قابلیت های مناسب برای بکارگیری در شبکه های هوشمند
  • امکان اندازه گیری و ثبت کلیه پارامترهای الکتریکی و ارسال به مرکز کنترل