بازار

  • هرجا که ترجمه مطرح باشد. بطور خاص: ترجمه مقاله، ترجمه و رصد اخبار، ترجمه کتاب، ترجمه انلاین (هم زمان)
  • سازمانها و نهادهایی که به لحاظ امنیتی نمی خواهند از ابزارهای خارجی مانند گوگل استفاده کنند.