بازار

  • صنایع پزشکی
  • صنایع الکترونیکی
  • صنایع خوردو و هوافضا به دلیل سبکی و استحکام بالا