بازار

  • صنایع مختلف قطعه سازی و تولید پیشرفته برای چاپ قطعات فلزی نمونه و نهایی
  • مراکز تحقیق و توسعه دانشگاه ها و صنایع مولد