بازار

  • بورس تهران
  • بورس کالای ایران، شرکت فرابورس ایران، بورس انرژی ایران
  • بانک مرکزی ایران (بورس ارز)
  • دیگر سازمان‌های نیازمند سازوکار کشف قیمت محصولات