بازار

  • واحدهای روابط عمومی سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها
  • گروه‌های پژوهشی و تحقیقاتی
  • کارگزاری‌های بازار سرمایه
  • تیم‌های بازاریابی و تحلیل بازار