بازار

  • در حال حاضر مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، بهشتی، شیراز و وزارت بهدات از مشتریان این محصول هستند.
  • مرکز انفورماتیک سازمان­ها