بازار هدف

– صنایع پزشکی

– صنایع الکترونیکی

– انرژی های نو