بازار هدف

– صنایع پزشکی

– صنایع الکترونیکی

– صنایع خوردو و هوافضا به دلیل سبکی و استحکام بالا