بازار محصول

شرکت های برق منطقه ای، نیروگاه ها و صنایع
مناسب برای پست های فوق توزیع و انتقال با قابلیت حفاظت ویژه همزمان دو ترانسفورماتور موازی شامل حفاظت اضافه بار و حذف بار هوشمند