بازار محصول

  • شرکت های توزیع برق، برق های منطقه ای (پست فوق توزیع)، نیروگاه ها و صنایع (نیمه سنگین و سنگین)،
  • مخصوص حفاظت فیدرهای فشار متوسط و ترانسفورماتورهای توزیع