بازار

  • کشاورزی هوشمند (برای ثبت و اندازه گیری کميت هاي مورد نياز از قبيل کرنش ، فشار خاک، فشار آب)
  • مراکز و کاربردهای صنعتي و آزمايشگاهي (برای ثبت و اندازه گیری کميت هاي مورد نياز از قبيل شتاب، جابجايي و …)