بازار

  • هر مکانی که نیاز به مدیریت متمرکز هوشمند و نظارت و حفاظت پیشرفته باشد
  • مکان هایی که نیاز به امنیت بالایی دارند