بازار محصول

کاربردهای منیزیم در صنایع مختلف شامل دیرگدازها، آلیاژهای منیزیم، داروسازی، در صنعت آهن و فولاد و کاربردهای شیمیایی است.