بازار محصول

  • بازار داخلی:این محصول در کلینیک ها و مراکز توانبخشی شناختی مورد استفاده می باشد. در حال حاضر بعضی سیستمهای خارجی وجود دارد؛ اما آنچه این سیستم را از سیستم های خارجی متمایز می سازد، بومی بودن و تطابق آن با فرهنگ و زبان ایرانی است.از سوی دیگر این سیستم تحت نظر کلینیک در منزل نیز می تواند در اختیار کاربران قرار گیرد.  لذا هزینه رفت و آمد را کاهش داده و تاثیرگذاری بیشتری را ایجاد مینماید.
  • بازار بین المللی: با توجه با بازار جدید و رو به گسترش استفاده از تکنولوژی در توانبخشی مغز، بازار جهانی مغزینه کلینیک بسیار مثبت بوده و میتوان در سطح منطقه و جهان این محصول را در اختیار کاربران قرار داد. با توجه به تفاوت قیمت این محصول نسبت به محصولهای مشابه در سطح جهان، میتوان توقع بسیاری در کسب سهم مناسبی از این بازار داشت.