بازار محصول

  • نیروگاه ها، شرکت های تعمیرات ژنراتور و صنایع سنگین،
  • قابلیت تشخیص غیرمخرب شینه معیوب در خطای زمین استاتور