بازار محصول

  • شرکت های پتروشیمی و ذوب فلزات مجهز به الکترولایزر، مزرعه های خورشیدی، ذخیره سازهای مبتنی بر باتری یا پیل سوختی
  • مونیتورینگ کلیه سلول ها، ارسال به مرکز کنترل و حفاظت الکترولایزر