اعضای تیم فنی

  1. کریم محمدپور اقدم (عضو هیات علمی و مسئولیت تیم)
  2. ابراهیم باقری کرانی (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)
  3. سید میلاد میری (دانشجو کارشناسی ارشد)
  4. حسین خلیلی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)
  5. ابوالفضل یوسف زمانیان (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)