اعضای تیم فنی

نام و نام خانوادگی تحصیلات رشته تحصیلی نوع همکاری
مهدی داورپناه دکترای برق قدرت-سیستم مسئول آزمایشگاه
امیر موسی حدادی دکتری برق قدرت-الکترونیک قدرت عضو دائم
حامد مرسلی دانشجوی دکتری برق قدرت-سیستم عضو دائم
محمد حسن زاهدی کارشناسی ارشد قدرت-سیستم عضو دائم
وحید حاجی حسنی کارشناسی ارشد قدرت-سیستم عضو دائم
احمدرضا دارابی کارشناسی ارشد قدرت-سیستم عضو دائم
معین عابدینی دکترای برق قدرت-سیستم همکار پروژه-مشاور
پوریا الله کرمی کارشناسی قدرت عضو دائم
عباس ترکمانی دانشجوی دکتری برق قدرت-سیستم همکار پروژه
سهیل نوروزی کارشناسی ارشد قدرت-سیستم همکار پروژه
علی سرور امینی کارشناسی ارشد مخابرات-شبکه همکار پروژه
یاسین ذبیحی کارشناسی ارشد قدرت-الکترونیک قدرت همکار پروژه
محسن کاظم پوریان کارشناسی ارشد حقوق عضو دائم
مهدی دهقانی کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار همکار پروژه
سید محمد شکرآبی کارشناسی ارشد مکاترونیک همکار پروژه
امین مراد حاصل کارشناسی ارشد کامپیوتر – سخت افزار همکار پروژه
حداد میلادی کارشناسی ارشد مخابرات – سیستم همکار پروژه
محسن ریاحی کارشناسی ارشد سیستم دیجیتال همکار پروژه
سید محمدرضا صالحی دهنوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی همکار پروژه
امیررضا مقسمی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی همکار پروژه
محمدهادی عطاریه کارشناسی برق همکار پروژه
نیما کدیور کارشناسی ارشد مکانیک همکار پروژه
محمد عماد کارشناسی ارشد سیستم دیجیتال همکار پروژه
روزبه قاسمیان کارشناسی ارشد قدرت-سیستم همکار پروژه
مهدی گلچوب دانشجوی دکتری برق قدرت-سیستم همکار پروژه