کارگاه کار تیمی مجازی 2

دوره دوم کارگاه کار تیمی مجازی از سری کارگاههای توسعه فردی برگزار می گردد

🗓

پنجشنبه 18 اردیبهشت .

⏰

۱۴ الی ۱۶ ‎