واشر الومینیوم/مسی

بازار
صنعت برق
تیم فنی

دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی