نرم افزار دسته بندی ترافیک شبکه و مدیریت عرض باند


کاربرد
تشخیص ترافیک کاربران با توجه به کلاس ترافیکی، مدیریت عرض باند، اعمال قوانین و سیاست­ها بر اساس کلاس کاربرد
بازار

اپراتورهای اینترنتی، اپراتورهای مخابراتی، شبکه­های شرکت­ها و ادارات

تیم فنی
  • وحید شاه­منصور
  • محمد ابراهیمی
  • ذکیه نوبخت

(آزمایشگاه شبکه های مخابراتی)