میتر هوشمند PAYESH M111

کاربرد
برای اندازه گیری، ثبت و ارسال پارامترهای الکتریکی در سطح ولتاژ فشار ضعیف یا فشار متوسط
توضیحات بیشتر
  • Economical
  • اندازه گیری ولتاژ، جریان، انرژی (چهارتعرفه دو طرفه) و غیره با حداکثر خطای 0.2% و کلیه قابلیت های مورد نیاز در میترهای هوشمند
بازار
  • شرکت های توزیع، برق منطقه ای، نیروگاه ها، صنایع (از کارگاه های کوچک تا صنایع سنگین) با قابلیت های مناسب برای بکارگیری در شبکه های هوشمند
  • امکان اندازه گیری و ثبت کلیه پارامترهای الکتریکی و ارسال به مرکز کنترل