محصولات کانکتور

محصولات
  • کانکتور کابل به کابل تعمیری
  • کانکتور کابل به کابل
  • کانکتور ترانسفورماتور
  • کانکتور پلاگین
بازار

صنعت برق

تیم فنی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی، حسین والایی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی
  • دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی